فایل ضمیمه      به میزبانی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان فارس و با حضور استان های بوشهر و کهکیلویه و بویر احمد برگزار شد؛ اولین نشست هماهنگی مطالعات آمایش استان های واقع در منطقه 5 کشور

اولین نشست هماهنگی مطالعات آمایش استان های واقع در منطقه 5 کشور، روز شنبه مورخ 96/11/28 با حضور مهندس تاجگردون، رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی فارس، مهندس عوض پور، رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان بوشهر، دکتر نوروزی، رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کهگیلویه و بویر احمد، برگزار گردید.

به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان فارس، در این جلسه که به منظور هم اندیشی برای تدوین سنتز مطالعات آمایش استان های فارس، کهگیلویه و بویر احمد و بوشهر برای شکل گیری مقدماتی آمایش منطقه ای و به تبع آن آمایش ملی بر اساس شرح خدمات ارسالی از سازمان برنامه و بودجه کشور برگزار گردید، مهندس سلحشوری معاون هماهنگی برنامه و بودجه سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان فارس به بیان توضیحاتی در خصوص اهداف تشکیل جلسه یاد شده و الزامات مناطق 9گانه کشور و بخصوص منطقه 5  و همچنین سنتز مطالعات استانی در این زمینه پرداخت.

 در ادامه رییس گروه برنامه ریزی و آمایش سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان فارس، پیرامون چگونگی شکل گیری مناطق نه گانه آمایشی کشور، توضیحاتی را بیان کرد و به نحوه قرار گرفتن استان های فارس، کهگیلویه و بویر احمد و بوشهر در منطقه 5 کشور و تغییرات اعمال شده در ترکیب استانهای یاد شده در منطقه بندی 9 گانه کشور اشاره کرد.

دکتر سید حمیدرضا طبیبی، در خصوص دستورالعمل سازمان برنامه و بودجه کشور به منظور برگزاری جلسات هماهنگی مطالعات منطقه ای و تهیه گزارشات حاصل از مطالعات آمایش استانهای درون مناطق در چارچوب سنتز مطالعات استانی و شرح خدمات مطالعات منطقه ای و سرفصل های این مطالعات از سوی سازمان برنامه و بودجه کشور، گزارشی را ارائه داد.

 وی در ادامه ضمن ارائه نقشه منطقه 5 در کشور، به شاخص هایی از قبیل مساحت، جمعیت، تولید ناخالص داخلی و نرخ بیکاری استان های یاد شده و سرجمع آنها در منطقه 5 و همچنین سهم این منطقه در خصوص شاخصهای یاد شده نسبت به کل کشور اشاره کرد.

در ادامه جلسه، روسای سازمان های بوشهر و کهکیلویه و بویراحمد در خصوص شیوه کار و مشکلات احتمالی پیش روی مطالعات یاد شده در استان خود سخنانی را بیان نمودند. تبادل نظرات و تفاهم با کارشناسان اعزامی از امور آمایش سازمان برنامه و بودجه کشور در خصوص ماهیت و شیوه انجام تهیه گزارشات منطقه ای و سنتز مطالعات استانی از مهمترین مباحث مطرح شده بین سه استان یاد شده بود.

در این جلسه که بیش از سه ساعت به طول انجامید، ضمن رایزنی با شرکت های مهندسین مشاور مآب و سبزاندیش پایش در مورد چگونگی تهیه و تدوین طرح مذکور، تصمیمات مهمی به شرح ذیل اتخاذگردید.

-         سنتز مطالعات آمایش هر استان توسط شرکت های یاد شده انجام گردیده و نتایج آن تا تاریخ 96/12/10 به سازمان مدیریت و برنامه ریزی فارس ارائه گردد.

-         با توجه به اینکه استان فارس به عنوان استان معین منطقه 5 در نظر گرفته شده است، شرکت مشاور مآب بایستی پیش نویس اولیه گزارش سنتز مطالعات آمایش منطقه را بر اساس چارچوب سنتز مطالعات استانی و مطالعات آمایش هر استان تا تاریخ 96/12/19 در جلسه آتی نشست هماهنگی منطقه ای استانهای منطقه 5 ارائه نموده تا نسبت به اصلاحات احتمالی و سپس ارسال نتایج یاد شده به سازمان برنامه و بودجه کشور در موعد مقرر اقدام گردد.

همچنین با توجه به اینکه به زودی نتایج مطالعات آمایش استان فارس در سازمان برنامه و بودجه کشور و شورای برنامه ریزی و توسعه استان ارائه خواهد شد، جلسات دیگری نیز قبل و بعد از جلسه یاد شده با حضور مهندس تاج گردون ریاست سازمان، مهندس سلحشوری معاون هماهنگی برنامه و بودجه به همراه کارشناسان گروه برنامه ریزی و آمایش سازمان و اعضای شرکت مشاور مآب در خصوص چگونگی ارائه مطالب، انتخاب موارد قابل ارایه، زمان اختصاص یافته و سایر موارد کمی و کیفی جهت ارائه هر چه بهتر نتایج مطالعات آمایش استان برگزار گردید.

در پایان مقرر گردید مشاور، ضمن اعمال نظرات کارشناسی صورت گرفته، در اسرع وقت نسبت به انجام ارائه نتایج مطالعاتو اصلاح پاورپوینت قابل ارائه در شورای برنامه ریزی و توسعه استان و شورای آمایش سرزمین کشور اقدام نماید.

لازم به ذکر است؛ اولین نشست هماهنگی مطالعات آمایش استان های واقع در منطقه 5 کشور، روز شنبه مورخ 96/11/28 با حضور مهندس تاجگردون، رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی فارس، مهندس عوض پور، رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان بوشهر، دکتر نوروزی، رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کهگیلویه و بویر احمد، مهندس سلحشوری، معاون هماهنگی برنامه و بودجه سازمان فارس، مهندس نیکبخت و مهندس شکری از کارشناسان امور برنامه ریزی، نظارت و آمایش سرزمین سازمان برنامه و بودجه کشور و جمعی از معاونین و کارشناسان دو استان بوشهر و کهگیلویه و بویراحمد و با حضور رییس و کارشناسان گروه برنامه ریزی و آمایش سازمان استان فارس و مشاورین مطالعات آمایش استانهای یاد شده (مآب و سبز اندیش پایش) برگزار گردید.